U bent hier: Globius verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Globius bv

Artikel 1. Algemeen
1.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend. Illustraties, tekeningen en foto’s ter verduidelijking van de offerte of bij bestelling worden enkel ter inlichting gegeven. Technische specificaties worden slechts bij benadering opgegeven. Zij verplichten GLOBIUS tot niets, noch kunnen zij aanleiding geven tot enige tegemoetkoming.
1.2 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling zijn onze prijzen franco Belgisch-Luxemburgs grondgebied exclusief BTW. GLOBIUS behoudt zich het recht voor een supplement aan te rekenen wanneer de opdracht minder dan 500 € bedraagt.
1.3 Leveringen worden verricht ex works. Laattijdige levering kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
1.4 De aansprakelijkheid van GLOBIUS is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. GLOBIUS zal in geen geval aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse verliezen. De koper verbindt zich ertoe de nodige verzekeringen aan te gaan om gebeurlijke schade te dekken.
1.5 Behoudens voorafgaande schriftelijke overeenkomsten zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op al onze prestaties en hebben ze voorrang op alle inkoopvoorwaarden.

Artikel 2. Klachten
2.1 Onze werkzaamheden worden geacht aanvaard te zijn behoudens uitdrukkelijk geschreven bemerkingen van de koper. Op straffe van verval moet elke klacht worden ingediend per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering. Ingebruikname van de goederen wordt beschouwd als aanvaarding.
2.2 Een terugname van goederen, aanvaard of niet, kan niet worden beschouwd als een erkenning door de verkoper van het gebrekkig karakter of niet-conformiteit van de goederen.

Artikel 3. Eigendomsvoorbehoud
3.1 Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs, met inbegrip van intresten en schadevergoedingen, door de koper. De koper zal steeds gehouden zijn alleen het risico van verlies, waardeverlies of tenietgaan van de geleverde goederen te dragen. Zolang de goederen eigendom zijn van GLOBIUS, zal de koper deze niet verkopen, in pand geven, of op enige andere wijze erover beschikken. De koper verbindt er zich toe de goederen op dusdanige wijze te stockeren dat zij herkend worden als eigendom van GLOBIUS en zal zich onthouden de goederen te incorporeren.
3.2 Ingeval van ingebreke blijven van de koper, zal GLOBIUS het recht hebben de overeenkomst te ontbinden en de goederen terug te nemen op kosten van de koper, onverminderd het recht op schadevergoeding van GLOBIUS.

Artikel 4. Betalingen
4.1 Alle onze facturen zijn, zonder disconto of inhouding, draagbaar en betaalbaar op onze maatschappelijke zetel 30 dagen na datum factuur, tenzij andersluidend beding in contract. Het versturen van facturen geldt als aanmaning van betaling.
4.2 Is de factuur op de vervaldag onbetaald, dan wordt het bedrag van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning verhoogd met 15% (min. 125 €) ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor de bijkomende administratieve kosten alsmede met nalatigheidsintresten van 12% tot de dag van de algehele betaling.

Artikel 5. Bevoegdheid en rechtsmacht
5.1 Overeenkomsten zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschil naar aanleiding van of met betrekking tot onze werkzaamheden of de invordering van de verschuldigde bedragen, zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.

Tape en toebehoren

Tape en tape dispensers, afrolsystemen, dozen vormen, dozen sluiten

Meer info

Wikkelen

Folie en foliedispensers, horizontale wikkelaars, palletwikkelaars

Meer info

Omsnoeren

Omsnoeringsband, toebehoren, apparaten en omsnoeringsmachines

Meer info

Krimpverpakken

Krimpfolie (PE, PVC en POF),
hoeklassers en krimptunnels

Meer info